Khasanah, Diah, Idi Setiyobroto, and Weni Kurdanti. 2017. JURNAL NUTRISIA 19 (2), 84-89. Accessed December 6, 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.29238/jnutri.v19i2.15.